Relaterade dokument

Relaterade bilder

Relaterade dokument

 
Beställningsunderlag Storlek Ladda hem
 
 

Beställningsformulär Lagerförda spiraltrappor

46,8kB

Ladda hem

 
Broschyrer Storlek Ladda hem
 
 

Broschyr spiraltrappor

4,6MB

Ladda hem

 

Broschyr spiraltrappor och kombitrappor

3,7MB

Ladda hem

 
Monteringsanvisningar Storlek Ladda hem
 
 

Monteringsanvising för spiraltrappa

1,1MB

Ladda hem

 

Monteringsanvisning Skyddsbur

332,3kB

Ladda hem

 
Skötselanvisningar Storlek Ladda hem
 
 

Skötsel av snickerier

36,4kB

Ladda hem

 

Skötsel av Terrazzo och betong

54,7kB

Ladda hem

 

Projektering

Skyddsbur

 

Skyddsbur

Vid projektering av spiraltrappor står Häfla till tjänst med uppritning och dimensionering av trappan.

Varje enskild spiraltrappa ritas upp och skickas sedan till kunden för godkännande innan trappan går till tillverkning.

Vid projektering av spiraltrappa behöver man ta hänsyn till steghöjden, trappans radie, våningshöjden och antal steg per varv.

 

Normkrav och säkerhet

Mer info på www.boverket.se där du kan hämta hem BBR 2008 gratis.

Boverkets Byggregler BBR 2008 innehåller aktuella krav på trappors mått och allmänna krav på säkerhet, räcken och ledstänger. Denna sida innehåller några viktiga utdrag från BBR 2008.

stegdjup steghöjd

Utformning och stegdjup

BBR 8:232/49 Allmänt råd

För att trappan ska få en säker utformning bör man ta hänsyn till trappans lutning och längd samt måttförhållandet mellan trappstegens höjd och djup.

Lutningen i gånglinjen bör inte ändras inom samma trapplopp. Enstaka trappsteg med avvikande höjd bör inte förekomma. Där det inte går att undvika bör trappstegen tydligt markeras. Stegdjupet i trappor bör vara minst 0,25 meter, mätt i gånglinjen.

Formel för lämpligt förhållande mellan steghöjd och stegdjup:
2xsh + sd = 590 - 630 mm

Räckets utformning

BBR 8:232/50 Allmänt råd

Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga. Om en öppning vid sidan av ett trapplopp är större än 0,4 meter i ena längdriktningen och våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter.

Räcken på trapplan inom den enskilda bostadslägenheten bör vara minst 0,9 meter höga. Om våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter.

Räcken på trapplan utanför den enskilda bostadslägenheten samt räcken på balkonger och loftgångar bör vara minst 1,1 meter höga.

Barnsäkerhetskrav

Krav på barnsäkerhet gäller i trappor där barn normalt uppehåller sig.

BBR 8:2321/50 Allmänt råd

Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8 meter, utformas så att de inte går att klättra på. Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda.

Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos, bör vara högst 50 mm. Fritt mått i höjdled mellan ett trappräckes underkant och ett trapplan eller golv bör vara högst 100 mm.

Horisontella öppningar ovanför balkongfront bör utformas så att barn inte kan fastna med huvudet. Öppningar i intervallet 110–230 mm bör undvikas.

 
barnsäkerhetskrav

Begränsade mått med hänsyn till barnsäkerhet. A får ej överstiga 100 mm och B högst 50 mm.

frihöjdFrihöjd

Den fria höjden i trappan, får enligt BBR 2008, 8:34, ej någonstans understiga 2,0 meter. Den fria höjden bestämmer minsta tillåtna steghöjd.

Frihöjd (F) i en spiraltrappa kan beräknas ur formeln: F = ((N–n)h) – t

N = antal steg per varv
n = antal stegdjup som planets storlek motsvarar
h = steghöjd i mm (Höjd FG - FG / antal steg höjder)
t = planets bygghöjd 120 mm

Om den fria höjden är mindre än 2,0 meter, så bör steghöjden ökas, antal steg per varv ökas, eller antalet stegdjup planet omfattar minskas.

Spiraltrappa för utrymning är brandklassad

Välj rätt utrymningsväg

Häfla Bruks spiraltrappor för utrymning är brandklassade enligt R30. Brandprovet är utfört på SP, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

 

Säker kommunikation

Studier som gjorts vid Lunds Universitet visar att människor som går i en spiraltrappa håller i handledaren i större utsträckning än när de går i en rak trappa.

Att gå i en spiraltrappa är alltså mindre riskfyllt. Tabellen visar i vilken omfattning försökspersonerna använde handledaren.

 

Trapptyp Trappbredd
radie mm
%
Normal
%
Snabb
%
Total
         
Spiraltrappa
700
1200
92
71
96
83
94
77
U-trappa
700
1200
59
63
90
79
74
71
Rak trappa 700
1200
70
74
85
86
77
80
         

 

 

 
barnsäkerhetskrav

Steghöjd

Lämplig steghöjd väljs med utgångspunkt från normkrav och given nivåskillnad samt lämpligt antal steg per varv. Den bör ligga mellan 170 - 200 mm och får ej varieras inom samma trapplöp. Minimisteghöjden är 160 mm. Vid val av steghöjd måste hänsyn tas till kravet på frihöjd i trappan.

     
Antal steg per varv i trappa Rektangulärt
plans storlek antal stegdjup
Minsta steghöjd
(mm)
Trappytterradie
(mm)
       

13,5
14
15
16
18
20
22
24

2,5
3
3
4
4,5
5
5,5
6

193
193
177
177
160
160
160
160

600
600-700
700-800
800-1000
900-1100
1000-1200
1100-1300
1200-1400

     

Trappytterradier

Trappradie väljs med hänsyn till normkrav, önskad framkomlighet och tillgängligt utrymme.

Minsta radie för praktiskt bruk
En gående med mindre börda
En gående med exempelvis resväska
Två gående bär bårstol
Två mötande, en med bördor
Två mötande, båda med bördor
Två gående bär sjukbår

600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm

Minsta radie bör vara 800 mm i bostadshus och ökas för trappor i byggnader med samlingslokaler, skolor etc.

Trappor enbart för utrymning vid brand, rekommenderas ha radie minst 900 mm, vid samlingslokal 1200 mm.

Antal steg/varv

Rekommenderade kombinationer av trappytterradie och antal steg/varv.

    gånglinje
  Steg/Varv
  13,5 14 15 16 18 20 22 24
   
Trappytterradie
(mm)
Stegdjup
   
600 161 156
700 208 200
800 254 245
229
900 289 270 254
226
1000 292 260
1100 332
295 266 242
1200 330 297 270 248
                 

Anm. Avser stegdjup i gånglinje 200 mm in från insida räcke.

Gångriktning

Gångriktningen bestäms ofta av kravet på en obehindrad passage in och ur trappan. Höger- eller vänstersvängd trappa kan annars väljas fritt.

Högersvängd trappa svänger åt höger vid uppåtgående. Vänstersvängd svänger åt vänster.

 
barnsäkerhetskrav

Högersvängd
spiraltrappa

Vänstersvängd
spiraltrappa

Den harmoniska rörelsen

Gångriktningen i en spiraltrappa bör väljas så att av- och påstigning sker på ett naturligt sätt. Rörelsen i en spiraltrappa är kontinuerlig och bör inte brytas av vilplan.

 

Spiraltrappa

 

Spiraltrappa

Vil- och avstigningsplan

Passage till och från trappan är vanligtvis givna på förhand. Trappans läge i förhållande till in- och utgång bestäms av inbyggnadsmåttet och behövligt utrymme på avstigningsplanen för t ex öppnandet av eventuella dörrar. När trappans läge är bestämt väljs en lämplig utformning av vil- och avstigningsplan.

Centrumrör

Helt centrumrör upp till 6 meter utan skarvar mellan plan ger maximal knäckstabilitet och ett minimum av stagpunkter. Centrumröret tillverkas av rör Ø 127 mm.

 
Centrumrör till spiraltrappa

bottenplattaBottenplatta

Bottenplatta fästs på det nedersta bjälklaget eller plinten med två M12 skruvar. Trappans hela egenvikt och nyttiga last förs ned i denna punkt. Bottenplattans diameter är 237 mm och hålavståndet c/c 187 mm.

plintPlint

Om trappan står på plint bör fundamentet utföras enligt skiss till höger. En undersökning kan behövas av aktuella grundförhållanden.

Marken skall klara totallasten från trappan och plintens egenvikt utan skadliga sättningar. Enkel plint eller liknande behövs under stolpe till mark vid första steget.

Ytbehandling

Spiraltrapporna levereras varmförzinkade, SS-EN ISO 1461:2009, grundmålade eller färdigmålade i önskad NCS-alternativt RAL-standardkulör.