vattendrag ag00002295

Kvalitet och Miljö


En stor del av det vi erbjuder styrs i sin utformning och mått efter olika myndigheters regelverk. När det gäller om- och nybyggnation, är Boverkets regelverk BBR (Boverkets Byggregler) i regel det styrande verktyget för exempelvis bredd på en utrymningstrappa, hur en ramp för rullstolsburna ska utformas eller hur en trappa i en offentlig miljö ska vara utformad för att vara tillgänglighetsanpassad. Senaste versionen av BBR finns alltid tillgänglig för alla på www.boverket.se. För en produkts utformning gällande konstruktiva egenskaper styrs det mesta av Eurokoder som är Europas gemensamma dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och anläggningar, såsom hus och broar. Det finns även andra normer, direktiv och branschstandarder som kan vara styrande för en produkts utformning och ytbehandling.

 • Tillverkning enl. EN 1090 EXC 2
 • Certifiering enl. IS0 9001:2015
 • Vi kan CE-märka våra produkter
 • Godkända i Byggvarubedömningen
 • Godkända i SundaHus

Kvalitetspolicy

Häfla Bruks kvalitetspolicy är:

 • Att konstruera, utveckla, producera och marknadsföra produkter och tjänster på rätt teknisk nivå till rätt kvalité och konkurrenskraftigt pris.
 • Att leverera produkter i rätt tid och på rätt sätt.
 • Att varje anställd alltid strävar efter att få rätta kvaliteten på sitt eget arbete utifrån fastställda krav. På så sätt garanteras våra kunder att produkter och service levereras enligt specifikationer och kontrakt. Att göra rätt från början och leverera i rätt tid ska gälla för allt arbete inom företaget.
 • Ge berörd personal korrekt information och utbildning så att de kan utföra sina arbetsuppgifter.
 • Se till att goda relationer råder mellan företaget, de anställda och deras omgivning.
 • Verka för ett väl fungerande samarbete med företagets samtliga underleverantörer för att säkerställa kvalitetsnivåer och leveranstider.

Miljöpolicy

Häfla Bruk skall verka för minskad miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö.

Vi ska fatta beslut baserat på en sammanvägning av vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi skall bidra till en bättre miljö genom att:

 • Så långt det är möjligt, reducera avfallsmängden och de miljöeffekter på jord, luft, vatten och andra naturtillgångar som våra produktionsanläggningar kan förorsaka.
 • Välja material i våra produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan och som samtidigt är ekonomiskt rimliga och inte gör avkall på produktens kvalitet.
 • Arbeta för långsiktiga miljölösningar inom vår verksamhet, genom utveckling av produkter och produktion genom ett tekniskt nytänkande.
 • Följa lagstiftningar som rör företaget och företagets miljö.
 • Aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och myndigheter.
 • Kommunicera ut våra miljömål till alla anställda, samt motivera dem att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt.
 • Vid inköp, prioritera produkter och tjänster med mindre belastning på miljön framför i övrigt likvärdiga alternativ.
 • Se miljöarbetet som ett ständigt förbättrings och uppföljningsarbete.