lager ag00002954

Uppförandekod

För miljö – arbetsrätt – mänskliga rättigheter – korruption

Häfla Bruks ska skapa mervärden för sina kunder, medarbetare och leverantörer och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

För att uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang.

  • Häfla Bruks arbetar för en god affärsetik, långsiktiga och förtroendeförfulla relationer med omvärlden och mot alla former av korruption.
  • Häfla Bruks arbetar aktivt för att minska miljöbelastning.
  • Häfla Bruks ska verka för en säker och sund arbetsmiljö och att våra leverantörer följer gällande arbetslagstiftning.
  • Människor som tillverkar produkter och utför tjänster ska respekteras i sin yrkesutövning, inte diskrimineras på grund av nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt.
  • Frihet att bilda föreningar och rätten att organisera sig efter eget val är en rättighet för de människor som tillverkar produkter eller tillhandahåller tjänster.
  • Produkter och tjänster som köps ska tillverkas eller utföras av människor som frivilligt har valt att arbeta.
  • Vi accepterar inte barnarbete. Vi ska följa FNs barnkonvention och den nationella lagstiftningen i det land produkten eller tjänsten tillverkas eller utförs.
  • Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar i det land produkten tillverkas eller tjänsten utförs.