Spiraltrappor – Projektering

Vid projektering av spiraltrappor står Häfla till tjänst med uppritning och dimensionering av trappan.
Varje enskild spiraltrappa ritas upp och skickas sedan till kunden för godkännande innan trappan går till tillverkning.
Vid projektering av spiraltrappa behöver man ta hänsyn till steghöjden, trappans radie, våningshöjden och antal steg per varv.


Filtrering

Föreskrifter och allmänna råd

När det gäller om- och nybyggnation, är Boverkets regelverk BBR (Boverkets Byggregler) i regel det styrande verktyget för exempelvis bredd på en utrymningstrappa, hur en ramp för rullstolsburna ska utformas eller hur en trappa i en offentlig miljö ska vara utformad för att vara tillgänglighetsanpassad. Om inte annat överenskommits följer vi alltid Boverkets Byggregler (föreskrifter och allmänna råd).


Frihöjd

Den fria höjden i trappan får ej någonstans understiga 2,0 meter. Den fria höjden bestämmer minsta tillåtna steghöjd.

Frihöjd (F) i en spiraltrappa kan beräknas ur formeln:
F = ((N–n)h) – t

N = antal steg per varv
n = antal stegdjup som planets storlek motsvarar
h = steghöjd i mm (Höjd FG – FG / antal steg höjder)
t = planets bygghöjd 120 mm

Om den fria höjden är mindre än 2,0 meter, så bör steghöjden ökas, antal steg per varv ökas, eller antalet stegdjup planet omfattar minskas.


Dimensioner

Steghöjd

Lämplig steghöjd väljs med utgångspunkt från normkrav och given nivåskillnad samt lämpligt antal steg per varv. Den bör ligga mellan 170 – 200 mm och får ej varieras inom samma trapplöp. Minimisteghöjden är 160 mm. Vid val av steghöjd måste hänsyn tas till kravet på frihöjd i trappan.

Du kan scrolla till höger
Antal steg per
varv i trappa
Rektangulärt plans
storlek antal stegdjup
Minsta steghöjd
(mm)
Trappytterradie
(mm)
13,52,5193600
143193600-700
153177700-800
164177800-1000
184,5160900-1100
2051601000-1200
225,51601100-1300
2461601200-1400

Trappytterradier

Trappradie väljs med hänsyn till normkrav, önskad framkomlighet och tillgängligt utrymme.

Du kan scrolla till höger
Minsta radie för praktiskt bruk600 mm
En gående med mindre börda700 mm
En gående med exempelvis resväska800 mm
Två gående bär bårstol900 mm
Två mötande, en med bördor1000 mm
Två mötande, båda med bördor1100 mm
Två gående bär sjukbår1200 mm

Minsta radie bör vara 800 mm i bostadshus och ökas för trappor i byggnader med samlingslokaler, skolor etc.

Trappor enbart för utrymning vid brand, rekommenderas ha radie minst 900 mm, vid samlingslokal 1200 mm.


Antal steg per varv

Rekommenderade kombinationer av trappytterradie och antal steg/varv.

Du kan scrolla till höger

Steg/Varv
13,514151618202224
Trappytterradie
(mm)
Stegdjup
600161156
700208200
800254245229
900289270254226
1000292260
1100332295266242
1200330297270248

Anm. Avser stegdjup i gånglinje 200 mm in från insida räcke.


Välj rätt stegförhållande

För den som går i trappen är säkerheten och balansen två viktiga faktorer. De gäller därför att ha den lämpliga proportionen mellan steghöjd och stegdjup i trappen.

Två steghöjder plus ett stegdjup bör ligga inom intervallet 590 till 630 mm. Ett exempel för en trappa med steghöjd 180 mm och stegdjupet 250 mm ger 2×180 +250 = 610 mm vilket ligger perfekt inom intervallet 590-630 mm.

spiraltrappor stegdjup

Gångriktning

Höger- eller vänstersvängd

Gångriktningen bestäms ofta av kravet på en obehindrad passage in och ur trappan. Höger- eller vänstersvängd trappa kan annars väljas fritt. Högersvängd trappa svänger åt höger vid uppåtgående. Vänstersvängd svänger åt vänster.


Den harmoniska rörelsen

Gångriktningen i en spiraltrappa bör väljas så att av- och påstigning sker på ett naturligt sätt. Rörelsen i en spiraltrappa är kontinuerlig och bör inte brytas av vilplan.


Vil- och avstigningsplan

Passage till och från trappan är vanligtvis givna på förhand. Trappans läge i förhållande till in- och utgång bestäms av inbyggnadsmåttet och behövligt utrymme på avstigningsplanen för t ex öppnandet av eventuella dörrar. När trappans läge är bestämt väljs en lämplig utformning av vil- och avstigningsplan.

Standardutförande


Centrumrör

Helt centrumrör upp till 6 meter utan skarvar mellan plan ger maximal knäckstabilitet och ett minimum av stagpunkter. Centrumröret tillverkas av rör Ø 127 mm.


Bottenplatta

Bottenplatta fästs på det nedersta bjälklaget eller plinten med två M12 skruvar. Trappans hela egenvikt och nyttiga last förs ned i denna punkt. Bottenplattans diameter är 237 mm och hålavståndet c/c 187 mm.

spiraltrappor bottenplatta

Plint

Om trappan står på plint bör fundamentet utföras enligt skiss till höger. En undersökning kan behövas av aktuella grundförhållanden.

Marken skall klara totallasten från trappan och plintens egenvikt utan skadliga sättningar. Enkel plint eller liknande behövs under stolpe till mark vid första steget.


Ytbehandling

Spiraltrapporna levereras varmförzinkade, SS-EN ISO 1461:2009, grundmålade eller färdigmålade i önskad RAL-standardkulör.